افغانستان
#9PL2UVCV
Type : open
Clan Leader : نایس افغانستان
Clan Info
Clan Trophies
12,522
Required Trophies
0
Clan Members
17 / 50
Donations/week
452
8 month ago
سلام خوش آمدید به کلن خودتان ماچند قانون داریم 1رعایت ادب2زدن اتک وار 3پرکردن دونات4خوش باشید 5از بودن هم در این کلن لذت ببریم
loading